• 2. kolo prijímacieho konania

     • Riaditeľka Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava  v súlade s § 66 ods. 6  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kola prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023 na neobsadené miesta v študijnom odbore 6317 Obchodná akadémia  (4- ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka) a v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium v nemeckom jazyku  (5- ročné štúdium). Termín konania prijímacích skúšok je 21.6.2022. Kritériá pre prijímacie konanie (okrem termínu konania  prijímacieho konania) sú totožné ako pre 1. kolo prijímacieho konania.

     • Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

     • V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

      ✓ Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá -

      1. termín:

      - o odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪ 2. 5. 2022 alebo 3. 5. 2022

      - o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022

      2. termín:

      - o odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪ 9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022

      o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪ 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022

      Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

       

    • 2. kolo prijímacieho konania
     • 2. kolo prijímacieho konania

     • Riaditeľka Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania  pre školský rok 2021/22 pre tieto študijné odbory:

      1.  študijný odbor 6317 M74 obchodná akadémia, 5-ročné bilingválne štúdium v nemeckom jazyku pre žiakov 9. a 8. ročníka ZŠ

      2. študijný odbor 6317 M obchodná akadémia (s rozšíreným vyučovaním ANJ) pre žiakov 9. ročníka ZŠ

       

      Kritériá prijímacieho konania platia tie isté ako pre 1. kolo prijímacieho konania (nájdete v časti ŠTÚDIUM), pričom do do 2. kola prijímacieho konania bude zaradená každá platná  prihláška, ktorá bude doručená do školy  do 16. júna 2021 (vrátane). Termín prijímacích pohovorov je určený na 22. 6. 2021.