• ODBORNÁ PRAX pre žiakov 3.,4. ročníka OA a žiakov 4.,5. ročníka BOA

    Cieľom praxe je poskytnúť študentom aplikovať teoretické vedomosti v podmienkach praxe.

    Študenti vyšších ročníkov (3., 4., 5 ročníka) si v PRAXI:

    • overujú a prehlbujú schopnosť komunikácie,
    • samostatne rokujú v materinskom a podľa stupňa znalosti i v cudzom jazyku,
    • učia sa kultivovane vystupovať, pohotovo reagovať na rôzne situácie,
    • získavajú prehľad v administratívnej práci, písomnostiach a bankových dokladoch.

     Čo má obsahovať správa z odbornej praxe

    1,  Titulná strana

    • hlavička – Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
    • napísať „Správa z odbornej praxe“, väčšie písmo - 20 ( cca v strede strany)
    • vľavo dole – trieda:...., pod to školský rok:.....
    • vpravo dole – meno:........

    2.  Obsah

    • úvod – 2. strana
    • jadro - kapitoly a podkapitoly – napr. 1...., 1.1......1.2.....2......
    • záver
    • zdroje
    • prílohy

    3.  Úvod – 3. strana

    • prax je povinná, škola vám pridelila miesto alebo ste si ho vybavili sami
    • prax sa vykonáva v dvoch termínoch, uvediete dátumy
    • vaše očakávania s ktorými ste nastupovali na prax
    • akú tému SP ste si vybrali, zdôvodniť prečo

    4.  Profil firmy – jadro – 4. strana

    • história firmy ( banky)
    • opis, charakteristika oddelenia na ktorom ste praxovali
    • mala by čo najviac súvisieť s činnosťou inštitúcie kde ste vykonávali prax
    • 5. Pracovný denník
    • vo vetách (opisne nie v odrážkach) popíšete akú činnosť ste na praxi vykonávali
    • denník chronologicky zoraďte od prvého dňa praxe v máji až po posledný deň praxe v septembri. Nezabudnite ku každému dňu uviesť dátum. Denník rozdeľte na 2 časti, tak ako bola rozdelená prax.

    6. Záver

    • opäť uveďte informácie z úvodu, t.j. termíny praxe, že je prax povinná, vaše očakávania
    • doplňte, či sa vaše očakávania naplnili alebo nie. Uveďte z vášho pohľadu dôvody, prečo tomu tak bolo.

    7. Zdroje

    • zoznam použitej literatúry: abecedný zoznam použitej literatúry zostavený podľa začiatočného písmena priezviska autora
    • použité webové stránky
    • vlastné poznámky
    • reklamné materiály z banky, firmy
    • uveďte všetky zdroje z ktorých ste čerpali informácie použité v práci

    8. Prílohy

    • napíšte na samostatnú stranu „ Prílohy“
    • tabuľky, grafy, obrázky

    Všeobecné pokyny a upozornenia

    • vyvarujte sa gramatických chýb
    • formálna úprava: typ písma Times New Roman, text práce veľkosť písma 12, názov podkapitoly 14, názov kapitoly 16, označenie kapitoly – napr. 1 PROFIL FIRMY, označenie podkapitoly – napr. 1.1 História banky. Riadkovanie 1,5. Papier formát A4, orientácia na výšku. Píšte iba na jednu stranu (t.j. nepoužívajte obojstrannú tlač). Prácu odovzdáte v  tlačenej podobe, zviazanú, v 1 exemplári (nevyžaduje sa pevná ani hrebeňová väzba).
    • rozsah práce cca 3 - 5 strán (okrem titulného listu, obsahu a príloh)
    • úvod, záver, zdroje, prílohy sa nečíslujú
    • hodnotí sa formálna a obsahová stránka správy z odbornej praxe
    • do celkového hodnotenia praxe sa okrem seminárnej práce započítava aj dochádzka na prax a hodnotenie od poskytovateľa praxe