• ODBORNÁ PRAX pre žiakov 3.,4. ročníka OA a žiakov 5. ročníka BOA

    Cieľom praxe je poskytnúť študentom aplikovať teoretické vedomosti v podmienkach praxe

    Študenti vyšších ročníkov (3. a 4. ročníka) si v PRAXI:

    • overujú a prehlbujú schopnosť komunikácie,
    • samostatne rokujú v materinskom a podľa stupňa znalosti i v cudzom jazyku,
    • učia sa kultivovane vystupovať, pohotovo reagovať na rôzne situácie,
    • získavajú prehľad v administratívnej práci, písomnostiach a bankových dokladoch.
     
     Učiteľ poverený vedením odbornej praxe je zodpovedný za:
    • vyhľadávanie pracovísk vhodných pre uskutočnenie praxe,
    • priebežné udržiavanie kontaktov s jednotlivými organizáciami,
    • dohodnutie zmluvných podmienok medzi subjektmi,
    • včasné a vhodné zaradenie študentov na príslušné pracoviská,
    • prípravu podkladov k administratívnemu vypracovaniu zmluvy,
    • poskytovanie odborných konzultácií k odbornej praxi,
    • termínové určenie a kontrolu hodnotenia odbornej praxe,
    • konzultovanie všetkých odborných otázok týkajúcich sa praxe s vedením školy.
     
     Čo má obsahovať seminárna práca
    1. Titulná strana
    • hlavička – Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
    • napísať „seminárna práca“
    • pod to názov seminárnej práce , zvýrazniť, väčšie písmo - 16 ( cca v strede strany)
    • vľavo dole – trieda:...., pod to školský rok:.....
    • vpravo dole – meno:........
    1. Obsah
    • úvod – 3. strana
    • kapitoly a podkapitoly – napr. 1...., 1.1......1.2.....2......
    • záver
    • zdroje
    • prílohy
    1. Úvod
    • prax je povinná, škola vám pridelila miesto alebo ste si ho vybavili sami
    • prax sa vykonáva v dvoch termínoch, uvediete dátumy
    • vaše očakávania s ktorými ste nastupovali na prax
    • akú tému SP ste si vybrali, zdôvodniť prečo
    1. Profil firmy
    • to bude 1. kapitola
    • história firmy ( banky)
    • opis, charakteristika oddelenia na ktorom ste praxovali
    1. Vybraná téma
    • to bude 2. kapitola
    • mala by čo najviac súvisieť s činnosťou inštitúcie kde ste vykonávali prax
    • tu sú príklady tém: úvery, hypotekárny úver, spotrebné úvery, vklady, úsporné vklady, stavebné sporenie, pokladničné operácie, daň z príjmov, DPH, daňová sústava SR, dlhodobý majetok, krátkodobý majetok, evidencia a archivácia dokladov vo firme, nákupná činnosť, marketing, komunikácia a jednanie so zákazníkmi,....
    • najskôr všeobecne opísať, vysvetliť tému a potom konkrétne podľa toho, ako to bolo v danej firme, banke. Napr. vyberiete si tému Hypotekárny úver. Najskôr všeobecne vysvetlíte čo je to hypotekárny úver, podmienky jeho poskytnutia a získania, atď. A následne na konkrétnej banke vysvetlíte, aké typy hypoték poskytujú, príp. jednu z nich si vyberiete a popíšete.
    1. Pracovný denník
    • to bude 3. kapitola
    • vo vetách (opisne nie v odrážkach) popíšete akú činnosť ste na praxi vykonávali
    • denník chronologicky zoraďte od prvého dňa praxe v máji až po posledný deň praxe v septembri. Nezabudnite ku každému dňu uviesť dátum. Denník rozdeľte na 2 časti, tak ako bola rozdelená prax.
    1. Záver
    • opäť uveďte informácie z úvodu, t.j. termíny praxe, že je prax povinná, vaše očakávania
    • doplňte, či sa vaše očakávania naplnili alebo nie. Uveďte z vášho pohľadu dôvody, prečo tomu tak bolo.
    1. Zdroje
    • zoznam použitej literatúry: abecedný zoznam použitej literatúry zostavený podľa začiatočného písmena priezviska autora
    • použité webové stránky
    • vlastné poznámky
    • reklamné materiály z banky, firmy
    • uveďte všetky zdroje z ktorých ste čerpali informácie použité v práci
    1. Prílohy
    • napíšte na samostatnú stranu „ Prílohy“
    • 3 prílohy súvisiace s vybranou témou seminárnej práce
    • tabuľky, grafy, obrázky

     

    Všeobecné pokyny a upozornenia

    • vyvarujte sa gramatických chýb
    • formálna úprava: typ písma Times New Roman, text práce veľkosť písma 12, názov podkapitoly 14, názov kapitoly 16, označenie kapitoly – napr. 1 PROFIL FIRMY, označenie podkapitoly – napr. 1.1 História banky. Riadkovanie 1,5. Papier formát A4, orientácia na výšku. Píšte iba na jednu stranu (t.j. nepoužívajte obojstrannú tlač). Prácu odovzdáte v  tlačenej podobe, zviazanú, v 1 exemplári (nevyžaduje sa pevná ani hrebeňová väzba).
    • rozsah práce 13 – 15 strán (okrem titulného listu, obsahu a príloh)
    • seminárna práca pozostáva z troch (3) kapitol: profil firmy, vybraná téma, pracovný denník
    • úvod, záver, zdroje, prílohy sa nečíslujú
    • hodnotí sa formálna a obsahová stránka seminárnej práce
    • do celkového hodnotenia praxe sa okrem seminárnej práce započítava aj dochádzka na prax a hodnotenie od poskytovateľa praxe
    • seminárnu prácu môžete konzultovať s učiteľmi, ktorí budú prácu hodnotiť.
     
    Hodnotenie seminárnej práce (pozri)