PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jana Šebestová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ 14 64
Moderný marketing pre stredné školy 12
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá 8
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Ing. Eva Lackovičová Excel v praxi 1 63
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Moderný marketing pre stredné školy 21
Využitie ekonomického softvéru vo vyučovaní účtovníctva na stredných školách 25
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
JUDr.Gabriela Liptáková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 15 21
Micorsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Ľuboslava Nemcová Excel v praxi 8 90
Využitie ekonomického softvéru vo vyučovaní účtovníctva na stredných školách 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Dane vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov na strednej škole 13
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 4
Mgr. Barbora Adamová Myšlienkové mapy v edukácii 15 30
On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach 0
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Komunikácia v škole a školskom zariadení 0
Ing. Jana Belišová Rozširujúce štúdium podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 o PZa OZ 60 93
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
RNDr. Hana Bujnovská Podnikanie v cestovnom ruchu 25 60
Modernizácia vzdelávanie na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Matej Crkoň Myšlienkové mapy v edukácii 15 60
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológii a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Mgr. Ingrid Karácsonyová Micorsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 16
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Danica Krajňáková Moderný marketing pre stredné školy 21 67
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ 12
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
PaedDr. Miriam Lazanová Myšlienkové mapy v edukácii 15 63
Vykonanie rigoróznej skúšky § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ 30
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Uplatnenie projektového vyučovania so zameraním na kooperáciu žiakov 8
Mgr. Miroslava Sedliaková Struhárová Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka 0 63
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Využitie virtuálneho prostredia vo vyučovaní NJ 0
Multimediálny vodičský preukaz D MMF - kurz pre pokročilých 0
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 3
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo VP 15
Micorsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Marcel Tinka Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na ZŠ a SŠ 8 14
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Zuzana Tóthová Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15 63
Vyučovanie jednoduchého účtovníctva s využitím ekon. softvéru 15
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Využitie ekonomického softvéru vo vyučovaní účtovníctva na stredných školách 2
Ing. Viliam Tupý Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 92
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Finančná gramotnosť 14
Micorsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Dane vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov na strednej škole 13
Ing. Zuzana Zámečníková Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 75
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Rozvoj sociálnych kompetencií PZ prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
&podpora podnikateľského vzdelávania cestou CF 30
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Moderný marketing pre stredné školy 1


© aScAgenda 2022.0.1349 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2022