www.oaikba.sk

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jana Šebestová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá 8 64
Moderný marketing pre stredné školy 12
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ 14
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Ing. Eva Lackovičová Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10 63
Moderný marketing pre stredné školy 21
Excel v praxi 1
Využitie ekonomického softvéru vo vyučovaní účtovníctva na stredných školách 25
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Ľuboslava Nemcová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 4 90
Využitie ekonomického softvéru vo vyučovaní účtovníctva na stredných školách 25
Dane vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov na strednej škole 13
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Ing. Ľudmila Prekopová Excel v praxi 8 94
Základný zjazdový výcvik pre PZ - inštruktorov lyzžovania 10
Využitie ekonomického softvéru vo vyučovaní účtovníctva na stredných školách 25
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 2
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Dane vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov na strednej škole 13
Vyučovanie jednoduchého účtovníctva s využitím ekon. softvéru 15
Mgr. Barbora Adamová Myšlienkové mapy v edukácii 15 30
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Ing. Jana Belišová Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9 93
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Rozširujúce štúdium podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 o PZa OZ 60
RNDr. Hana Bujnovská Modernizácia vzdelávanie na SŠ s podporou IKT 35 60
Podnikanie v cestovnom ruchu 25
Mgr. Matej Crkoň Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15 60
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológii a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Mgr. Pavel Hrdina Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravéhoživotného štýlu 10 94
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Program kont. vzdeláv. v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Micorsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Základy lezenia na skalách a umelých stenách 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Ingrid Karácsonyová Micorsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 16
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Danica Krajňáková Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 67
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ 12
Moderný marketing pre stredné školy 21
PaedDr. Miriam Lazanová Myšlienkové mapy v edukácii 15 63
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Uplatnenie projektového vyučovania so zameraním na kooperáciu žiakov 8
Vykonanie rigoróznej skúšky § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ 30
JUDr.Gabriela Liptáková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 15 21
Micorsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
PhDr. Erika Nemčeková Vykonanie rigoróznej skúšky § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ 60 60
Mgr. Miroslava Sedliaková Struhárová Multimediálny vodičský preukaz D MMF - kurz pre pokročilých 0 63
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Využitie virtuálneho prostredia vo vyučovaní NJ 0
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 3
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo VP 15
Micorsoft Office 2007 v edukačnom procese 0
Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka 0
Mgr. Marcel Tinka Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 14
Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na ZŠ a SŠ 8
Ing. Zuzana Tóthová Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6 63
Vyučovanie jednoduchého účtovníctva s využitím ekon. softvéru 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Využitie ekonomického softvéru vo vyučovaní účtovníctva na stredných školách 2
Ing. Viliam Tupý Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15 92
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Dane vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov na strednej škole 13
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Micorsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Ing. Zuzana Zámečníková Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10 75
Moderný marketing pre stredné školy 1
Rozvoj sociálnych kompetencií PZ prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
&podpora podnikateľského vzdelávania cestou CF 30
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Ing. Beata Žilinková Micorsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 77
Dane vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov na strednej škole 13
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodika tvorby podnikateľských plánov žiakov stredných škôl 10
Národná sústava kvalifikácii a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike 6
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Excel v praxi 8


© aScAgenda 2021.0.1241 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.10.2020

Kontakt

  • Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
    Hrobákova 2467/11, 851 02 Bratislava-Petržalka
  • 02/62411353

Mapa

Facebook