• Výchovný poradca: PaedDr. Miriam Lazanová

     Konzultačné hodiny: utorok: 1. – 3.  vyuč. h

     Email:  lazanova@oaikba.sk, vychovnyporadca@oaikba.sk

     Tel. školy: 02/62411353

     Výchovný poradca (ďalej VP) zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní poradenstva v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov formou informačných, koordinačných, konzultačných a metodických činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb žiaka.

     Psychologické poradenstvo: Dr. Kurilová

     Milí žiaci,

     v prípade osobných alebo školských problémov sa môžete objednať na konzultáciu u našej pani psychologičky Dr. Kurilovej do Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ul. Švabinského 7,  v Bratislave.

     Kontakt:  pani psychologička:

     číslo telefónu : 02 48208127

     číslo telefónu cez prijímaciu kanceláriu :  02 48208111, v prípade potreby nechať odkaz v prijímacej kancelárii

     e-mail: kurilova@cppp-ba5.sk 

     Ak máte menej ako 18 rokov, musíte prísť na konzultáciu v sprievode rodiča, alebo je potrebné doniesť k pani psychologičke podpísaný „informovaný súhlas“ od rodičov. Tlačivo informovaného súhlasu si môžete vyžiadať u výchovnej poradkyni PaedDr. Miriam Lazanovej.

     Informovaný súhlas nepotrebujete, ak máte viac ako 18 rokov.