• Školský psychológ: PhDr. Valéria Kaplanová 

     email: psycholog@oaikba.sk

     konzultácie: utorok, streda, štvrtok, vždy od 8.00-12.00h

     Výchovný poradca: PaedDr. Miriam Lazanová 

     email:  lazanova@oaikba.sk, vychovnyporadca@oaikba.sk

     konzultácie: utorok:10.00 -11.30 h, štvrtok: 11.00-12.20 h

     Tel. školy: 02/62411353

     Výchovný poradca (ďalej VP) zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní poradenstva v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov formou informačných, koordinačných, konzultačných a metodických činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb žiaka a vybavuje podklady k integrácii.

     Ak máte menej ako 18 rokov, musíte prísť na konzultáciu k psychológovi s písomným súhlasom rodiča („informovaný súhlas“ od rodičov). 

     Informovaný súhlas nepotrebujete, ak máte viac ako 18 rokov.