• Na našej škole sa každoročne uskutočňuje štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie.

    Keďže Štátny stenografický ústav v Bratislave bol zrušený,  nástupnickou organizáciou pre realizáciu štátnych skúšok z písania na počítači a korešpondencie sa stala Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

    Naša škola spolupracuje s Katedrou pedagogiky už dlhé roky, nakoľko sme jednou z fakultných škôl pre prípravu učiteľov na získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie odborných ekonomických predmetov.

    Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností našich žiakov získaných v predmetoch administratíva a korešpondencia a cvičenia z administratívy a korešpondencie.

    Štátna skúška pozostávala z dvoch častí:

    1. časť: 10 – minútový odpis /žiaci musia mať rýchlosť najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %

    2. časť: vyhotovenie dvoch druhov písomností v normalizovanej úprave – STN 01 6910 v stanovenom časovom limite.

    Každoročne sa tešíme sa na dobré výsledky našich žiakov.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje