• Harmonogram stretnutí rodičov žiakov v šk. roku 2023/2024

    Zasadnutie rodičovskej rady                                              26.09.2023

    Triedne schôdze rodičov žiakov všetkých tried               26. 09.2023

    Konzultácie s vyučujúcimi                                                   5.12.2023

    Konzultácie s vyučujúcimi                                                   23.04.2024

     

    Harmonogram pedagogických rád v šk. roku 2023/2024

    Pedagogická rada, prevádzková porada                                                                                                                                                                      26.09. 2023        

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2023/2024                                                             28.11. 2023

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. polrok šk. roku 2023/2024                                                                23.01. 2024

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 3. štvrťrok šk. roku 2023/2024                                                              23.04.2024

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 4. ročníka OA a 5. ročníka BOA za 2. polrok šk. roku 2023/2024          14.05.2024

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok šk. roku 2023/2024                                                                 20.06.2024

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov prvého, druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka po opravných skúškach v náhradnom termíne za 2. polrok šk. roku 2023/2024                                                                                                                                                 august 2024

     

     

    Deň otvorených dverí - štvrtok, 7. december 2023,  január 2024

    Imatrikulácie prvákov - štvrtok,  24. novembra 2023