• Názov aktuálneho projektu:

    Digitalizácia vzdelávacieho procesu - bližšie k praxi.

        -  spolufinancovaný z prostriedkov ESF, operačný program: ľudské zdroje

    Trvanie: 1. 9.2020 -31. 10.2022

    Tematický cieľ:

    •  investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania
    • zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k     zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality
    • zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

     

    Názov projektu:

    Program rozvoja Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava

        -  spolufinancovaný z prostriedkov ESF v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

     

    Ciele projektu:

    Strategický cieľ

    • Prispôsobovanie sa požiadavkám trhu práce v oblasti bankovníctva a finančníctva a tým zvyšovanie uplatnenia absolventov našľej školy prostredníctvom vytvorenia a implementácie rozvojového programu školy.

     

    Špecifické ciele

    • Spracovanie metodiky vzdelávania v oblasti bankovníctva a finančníctva na základe existujúcich foriem odborného zvdelávania.

    • Inovácia obsahu, foriem, metód a prostriedkov vzdelávania pre odborné predmety v súlade s požiadvkami trhu práce v oblasti bankovníctva a finančníctva.

    • Inovácia obsahu, foriem, metód a prostriedkov vzdelávania pre všeobecno-vzdelávacie predmety v nadväznosti na nový Štátny vzdelávací program SR.

    • Vytvorenie vyhovujúcich technických podmienok pre odbornú výuku bankovníctva a finačníctva vo vdelávacom zariadení.

     

    Aktivity projektu

        Aktivity A1 - Úvodná analýza

    • Mapovanie a analýza súčasného stavu vzdelávania na OI IK BA vo vzťahu k súčasným vzdelávacím štandardom, vymedzenie stratégie a cieľov vzdelávania a návrh inovovaného profilu absolventa.
    • Definovanie požiadaviek a kritérií pre inováciu obsahu a metodiky vzdelávania pre všeobecno-vzdelávacie predmety v súlade so Štátnym vzdelávacím programom SR.
    • Definovanie požiadaviek a kritérií pre inováciu obsahu a metodiky vzdelávania pre odborné predmety v súlade s požiadavkami bankového a finančného sektoru.
     

        Aktivita A2 - Inovácia obsahu, metód, foriem a organizácie vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov

    • Inovácia učebných osnov pre všeobecno-vzdelávacie predmety

    • Inovácia obsahovej náplne všeobecno-vzdelávacích predmetov

    • Inovácia vyučovacích metód všeobecno-vzdelávacích predmetov

    • Inovácia materiálno-technických podmienok vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov

     

        Aktivita A3 - inovácia obsahu, foriem a metód vzdelávania pre odborné predmety v súlade s požiadavkami trhu práce v oblasti bankovníctva a finančníctva

    • Inovácia učebných osnov pre odborné predmety

    • Inovácia obsahovej náplne odborných predmetov

    • Inovácia vyučovacích metód odborných predmetov

    • Inovácia materiálno-technických podmienok vyučovania odborných predmetov

     

    PREZENTÁCIA