• Názov neinvestičného fondu:

    OBCHODNÁ AKADÉMIA IMRICHA KARVAŠA BRATISLAVA, N.F.

    Číslo účtu neinvestičného fondu: 1183990151/0200

    IBAN kód SK40 0200 0000 0011 8399 0151

    IČO: 30812810

    DIČ: 2020912102

    Zloženie správnej rady OA IK BA, n.f.:

    Predseda správnej rady:

    Ing. Ľuboslava Nemcová, učiteľka

     

    Člen správnej rady:

    Hana Letková, rodič žiaka

    Mgr. Blanka Déneši, učiteľka

     

    Zloženie dozornej rady OA IK BA, n.f.:

    Predseda dozornej rady:

    Ing. Viliam Tupý, učiteľ

     

    Člen dozornej rady:

    Lucia Drahošová, rodič žiaka  

    Mgr. Katarína Romančíková, rodič žiaka

     

    Správca neinvestičného fondu: 

    Ing. Zuzana Tóthová

     

    Vedenie účtovníctva:

     Ing. Danica Krajňáková, učiteľka

     

    Štatút NF pri OA IK BA