• Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava má polstoročnú tradíciu. Pre svoje vzdelávacie programy, ktoré dbaju na prepojenie teórie s praxou, je škola považovaná za modernú vzdelávaciu inštitúciu reagujúcu na požiadavky trhu práce  s dôrazom na budúce možnosti uplatnenia našich absolventov v praxi, čo zabezpečuje úspešné budovanie kľúčových kompetencií našich študentov.

    Aké sú naše ciele?

    • udržať výnimočné a stabilné postavenie školy v bratislavskom aj mimobratislavskom regióne,

    • dbať na rast kvality   a profesionality  pedagógov,

    • ponúknuť našim študentom kvalitné vzdelávanie pre ich budúcu profesionálnu kariéru prostredníctvom školských vzdelávacích programov, 

    • umožňovať našim študentom zahraničné odborné aj jazykové pobyty, 

    • neustále zdokonaľovať bilingválne vzdelávanie v nemeckom jazyku s možnosťou získať štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka (v spolupráci so Štátnou jazykovou školou),

    • poskytnúť v rámci všetkých ponúkaných školských vzdelávacích programov možnosť vykonať štátnu záverečnú skúšku z hospodárskej korešpondencie,

    • rozvíjať prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a odborných projektov a aktivít dlhoročnú spoluprácu s našimi partnerskými zahraničnými školami,

    • zabezpečovať individuálny prístup k študentom prostredníctvom záujmových krúžkov, prípravy na olympiády, súťaže a medzinárodné študentské konferencie, medzinárodné veľtrhy cvičných firiem,

    • zabezpečovať odbornú prax pre študentov 3. a 4. ročníka v bankových, finančných a daňových inštitúciách, vo významných podnikoch,

    • nielen vzdelávaním, ale aj výchovou sa spolupodielať na všestrannom rozvoji osobností nášich študentov,
    • vytvárať pozitívnu pracovnú klímu a príjemné prostredia, udržiavať dobré medziľudské vzťahy v našej škole.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje