• Materiálno-technické vybavenie školy

    Vybavenosť tunajšej školy je vzhľadom na súčasné možnosti a finančné prostriedky dodané prostredníctvom zriaďovateľa zo štátneho rozpočtu a vďaka projektovým aktivitám vyučujúcich veľmi dobrá. 

    Odborné predmety sa vyučujú:

    • v 5 odborných učebniach, z ktorých každá je vybavená žiackymi PC stanicami, dataprojektorom. V každej učebni je k dispozícii internet a v rámci budovy školy wi-fi sieť,
    • v 4 učebniach vybavených interaktívnou tabuľou, dataprojektorom

    Cudzie jazyky sa vyučujú:

    • v odborných učebniach cudzích jazykov – vybavených žiackymi PC stanicami s nainštalovaným vzdelávacím softvérom a s pripojením na internet

    Telesná výchova sa vyučuje v priestoroch zrekonštruovaných v spolupráci s: www.skills.sk

    • malej telocvične s horolezeckou stenou a jamou,
    • veľkej telocvične,
    • pohybového štúdia s lyžiarskym trenažérom
    • posilňovne, zrekonštruovanej za účelom možnosti cvičiť workout, viac TU
    • vonkajšieho ihriska. 

    Pre vyučovanie praktických odborných predmetov sú v priestoroch školy zriadené:

    • cvičná firma TU
    • cvičná banka

    pričom do PC dodala software sponzorsky Nadácia Slovenskej sporiteľne, a.s.

    Projekt cvičnej banky pod názvom Sporobanka sa úspešne realizoval v školskom roku 2010/2011 v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, a.s.

    V priestoroch školy sa nachádza školská jedáleň s kapacitou 140 miest, ktorá je v prenájme. 

    DM ani iné ubytovacie zariadenie škola nevlastní.

     

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje