• Poslaním Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava je pripraviť žiakov na budúce uplatnenie na trhu práce v ekonomickej oblasti, ale aj komplexný rozvoj osobnosti  a celoživotného  vzdelávania sa.  V súčasnosti sa  škola  formuje ako moderná, otvorená škola 21. storočia, ktorá je svojou špecializáciou, bilingválnym zameraním v NEJ, jedinečná. Cieľom je zabezpečovať pre našich žiakov tých najlepších učiteľov, ktorí vychádzajú z tradície školy, bankového a bilingválneho zamerania, prepájajú teóriu s praxou v súlade s heslom: „Učíme pre prax“.

    V roku 2018 škola oslavuje  50 rokov od svojho založenia. Ako to všetko začalo?

    Stredná ekonomická škola v Bratislave, ktorá ešte v  roku 1965 sídlila na Palisádoch č. 44, sa musela z kapacitných dôvodov presťahovať do novovybudovanej školy na ulici Februárového víťazstva 107, dnes Račianska ulica. Počet žiakov narastal, vyučovanie prebiehalo na 2 smeny, preto prišlo v roku 1968 k rozdeleniu  na 2 samostatné  školy. Tak vznikla Stredná ekonomická škola Mlynské Luhy 2. V prvý školský rok 1968/69, v škole s 923 žiakmi v 24 triedach vyučovalo 43 interných a 4 externí učitelia. Prvým riaditeľom školy sa bol Jozef Vášáry. 

    Po vybudovaní nového sídla školy v Petržalke a vďaka úsiliu vtedajšej riaditeľky Anny Zupkovej sa škola od 1.11.1979 presťahovala do novej budovy na Bierutovej 11, dnešnej Hrobákovej 11, v ktorej sídli až dodnes. 

    Zmeny v našej spoločnosti v roku 1989 mali samozrejme vplyv aj na školský systém a aj naša škola prešla zmenou koncepcie vzdelávania. Od roku 1990 sa škola, vtedajšia SEŠ premenovala na  Obchodnú akadémiu. 

    V roku 1991 bola uzatvorená medzivládna kultúrna dohoda  medzi bývalou ČSFR a Rakúskou republikou, súčasťou ktorej bola aj dohoda o otvorení bilingválneho štúdia v Bratislave.  Cieľom  Dohody bolo pripravovať jazykovo nadaných žiakov nielen na zvládnutie nemeckého jazyka ako dorozumievacieho prostriedku, ale v oveľa širšej miere na zvládnutie odbornej terminológie jednotlivých odborných ekonomických predmetov. Vyučovanie je odvtedy zabezpečované nielen slovenskými učiteľmi, ale aj rakúskymi lektormi. Bilingválne štúdium vytvára predpoklady bezbariérovej komunikácie v nemeckom jazyku, otvára pre našich absolventov možnosti študovať a pracovať v Rakúsku, tiež otvára cesty k vzájomnému zbližovaniu, porozumeniu 2 susediacich národov.

    Od školského roku 1993/94 sa na škole začalo s overovaním 5- ročného experimentálneho štúdia so zameraním na bankovníctvo. Súčasťou tohto projektu bolo aj zriadenie simulovaného bankového pracoviska, kde majú žiaci dodnes možnosť vykonávať praktické činnosti  fiktívnej banky. Od  roku 1997 je toto štúdium  4 ročné.

    Máme radosť z toho, že žiaci našej školy úspešne reprezentujú v rôznych súťažiach, olympiádach a efektívne  sa uplatňujú na trhu práce.

    Naša škola, to sú  predovšetkým ľudia,  žiaci a učitelia, ktorí tu strávili čas, zanechali svoju stopu,  kus energie.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje