• Etický kódex učiteľa

    • Etický kódex učiteľa OAIKBA je súhrn základných hodnôt, princípov, pravidiel správania sa, práv a povinností učiteľa OAIKBA, ktorých dodržiavanie je základným predpokladom pre naplnenie cieľov a hodnôt školy a ktoré sa každý učiteľ OAIKBA zaväzuje pri výkone svojej profesie dodržiavať.

     • Plné znenie nájdete TU
      

     Dodržiavanie Etického kódexu kontroluje Etická komisia.

     Zloženie Etickej komisie:

     • JUDr. Gabriela Liptáková - predseda
     • Mgr. IngridmLegiňová
     • Mgr. Marcel Tinka

      

     • Štatút Etickej komisie  TU