• Spolupráca školy s rodičovskou verejnosťou

     Máme veľký záujem o vzájomnú spoluprácu so zákonnými zástupcami našich žiakov, aby sme spoločným úsilím dosiahli spoločné ciele. Pre tieto účely sú vymedzené triedne schôdze a konzultačné hodiny pre rodičov počas školského roka a v priebehu ktorého sa zákonní zástupcovia aj prostredníctvom Rady rodičov pri OA IK BA kontaktujú s vedením školy na pravidelných rokovaniach.

      

     Spolupráca školy a verejnosti

     S predstavieľmi odbornej verejnosti - predovšetkým finančnými inštitúciami - udržiavame trvalé kontakty. Tieto majú záujem o cielenú prípravu absolventov školy pre ich potreby. Pravidelne nás navštevujú, prezentujú bankové prostredie, produkty, voľné pracovné miesta a zabezpečujú odbornú prax žiakov 3. a 4. ročníka.

     Intenzívne spolupracujeme s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave pri príprave budúcich pedagógov - učiteľov odborných ekonomických predmetov. 

     Z dôvodov prípravy učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov sa rozbehla spolupráca s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave.

     Naše cvičné firmy aktívne spolupracujú so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a jeho Centrom cvičných firiem.

     Učitelia sa aktívne zapájajú do vzdelávacích programov Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

     Škola spolupracuje s viacerými vysokými školami. Každoročne našich maturantov informujú o možnostiach štúdia predstavitelia VŠ z Rakúska, z Českej republiky, z Bratislavy najmä  Ekonomická univerzita.