• Škola vznikla 1. augusta 1968 rozdelením Strednej ekonomickej školy v Bratislave na ul. Februárového víťazstva na dve, úplne samostatné školy. Pôvodné sídlo školy bolo v Prievoze, Mlynské Luhy 2.

    1. 11. 1979 sme sa presťahovali do novej budovy na Hrobákovej ulici v Bratislave - Petržalke, v ktorej sídlime až dodnes.

    Významnou zmenou prešla škola po roku 1990, kedy došlo k zmene jej názvu na Obchodnú akadémiu so sídlom na Hrobákovej ul. c. 11.

    V šk. roku 1991/92 vzniklo na základe uzatvorenia medzivládnej kultúrnej dohody medzi bývalou ČSFR a Rakúskou republikou bilingválne štúdium v triedach s dvojjazyčným slovensko-nemeckým vyučovaním. Vyučovanie na tomto type štúdia i v súčasnosti je zabezpečené jednak rakúskymi lektormi a jednak slovenskými učiteľmi vyučujúcimi odborné predmety v nemeckom jazyku. V súčasnosti je toto štúdium 5 ročné.

    Od 1. 9. 1993 sa začalo na škole s overovaním 5-ročného experimentálneho štúdia so zameraním na bankovníctvo, ktoré vychádza z potrieb rozvoja bankovníctva a finančníctva po roku 1990.

    V školských rokoch 1997/98  2003/04 bolo toto štúdium 4-ročné. 1. 9. 2004 sme otvorili 4-ročné štúdium - obchodná akadémia s voliteľným predmetom - bankovníctvo. Od 1. 9. 2001 sa v škole okrem 4-ročných denných štúdií pre absolventov ZŠ začalo vyučovať aj v 2-ročnom dennom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu so zameraním na bankovníctvo (pre absolventov gymnázií) a tiež v 2-ročnom dennom pomaturitnom špecializačnom štúdiu trhové služby (pre absolventov obchodných akadémií).

    V súčasnosti, pre školský rok 2022/23 boli otvorené 3 triedy  v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia -bilingválne štúdium v nemeckom jazyku (5- ročné denné štúdium) a 1 trieda  v študijnom odbore 6317 M - obchodná akadémia (4- ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka).

    Počas celej svojej existencie škola dosahuje veľmi dobré výchovno-vyučovacie výsledky, o čom svedčí každoročne jednak veľký záujem o štúdium na našej škole (zo strany žiakov i rodičov), popredné umiestňovanie našich žiakov v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach (vedomostných i športových) a v neposlednom rade i úspešné uplatnenie sa našich absolventov na vysokých školách u nás i v zahraničí, a tiež na trhu práce. Učitelia našej školy pôsobia aj ako fakultní učitelia v úzkej spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

    2. apríla 2004 bol škole prepožičaný čestný názov

    Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava.