• U nás máte na výber 2 študijné odbory:

    5 -ročné štúdium v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v nemeckom jazyku   má dlhodobú tradíciu a  funguje na základe medzivládnych dohôd a vykonávacieho protokolu medzi Rakúskou a Slovenskou republikou za účinnej podpory Spolkového ministerstva školstva Rakúskej republiky a spolupráce s partnerskými školami vo Viedni a regióne Burgenlandu. 

    Vyučovacím jazykom v 5 - ročnom bilingválnom štúdiu je popri slovenskom jazyku aj nemecký jazyk. V súčasnej dobe vyučujú v bilingválnych triedach rakúski lektori v sekcii všeobecno-vzdelávacích aj odborných ekonomických predmetov. Vyučuje sa podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý navrhla škola v spolupráci so zástupcami rakúskej strany a v súlade so vzdelávacími programami obchodných akadémií Rakúskej republiky. Školský vzdelávací program platný od školského roku 2020/21 nájdete tu: BOA od sk. r. 2020/2021

    O bilingválne 5- ročné štúdiu sa môžu uchádzať žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl.

    V 1. ročníku sa venujeme predovšetkým jazykovej príprave žiakov v rozsahu 20 hodín nemeckého jazyka týždenne, pričom ostatné predmety - všeobecno-vzdelávacie sa vyučujú v obmedzenom rozsahu. 

    Od 2. ročníka sa v nemeckom jazyku vyučujú aj odborné ekonomické predmety, najmä podniková ekonomika ako maturitný predmet, ale tiež praktické predmety ako cvičná firma, aplikovaná informatika,  digitálny marketing,  digitálny dizajn. Samotný nemecký jazyk je posilnený aj  konverzáciou v nemeckom jazyku. Druhým cudzím jazykom je anglický jazyk.

    V každom školskom roku žiaci absolvujú niekoľko exkurzií, kultúrnych podujatí a poznávacích zájazdovdo nemecky hovoriacich štátov. V spolupráci s rakúskymi školami a obchodnými akadémiami sa realizujú spoločné medzinárodné projekty, do ktorých sa naši žiaci aktívne zapájajú. 

    Maturitná skúška je v bilingválnych triedach rozdelená do 2 ročníkov. Vo 4. ročníku žiaci maturujú externou aj internou formou zo slovenského jazyka a literatúry. V 5. ročníku maturujú žiaci z nemeckého jazyka na úrovni C1, teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávajú v slovenskom jazyku a teoretická časť odbornej zložky v nemeckom jazyku.

    Po úspešnom vykonaní maturitných skúšok je žiakom vystavené  vysvedčenie v súlade s platnou legislatívou v slovenskom jazyku aj nemeckom jazyku. Pri splnení kritérií stanovených Štátnou jazykovou školou môžu získať vysvedčenie o  štátnej jazykovej skúške z nemeckého jazyka, príp. aj o odbornej štátnej jazykovej skúške z nemeckého jazyka.

    V priebehu štúdia môžu  všetci žiaci v oboch študijných odboroch po splnení požadovaných kritérií získať: 

    • certifikát o úspešnom zvládnutí mzdovej a personálnej agendy v programe OLYMP,
    • štátnicu v predmete Administratíva a korešpondencia,
    • certifikát o úspešnom zvládnutí ekonomického softvéru OMEGA.

    Možnosť uplatnenia absolventov na pracovnom trhu v zahraničí

    Naši študenti absolvujú počas štúdia exkurzie, podujatia a odborné prednášky v slovenských aj  rakúskych spoločnostiach, organizáciách a  podnikateľských subjektoch, bankách, v ktorých sa mnohí na základe vysokej odbornej spôsobilosti v ekonomickej oblasti a jazykových znalostí uplatnia po ukončení štúdia na rôznych pozíciách.

     

    Pre žiakov 9. ročníka je určené:

    4 - ročné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia ( s rozšíreným vyučovaním ANJ), školský vzdelávací program nájdete tu:  OA s rozšíreným vyuč. ANJ od sk. r. 2020/2021

    Teoretické i praktické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a dvojtýždňová súvislá prax v 3. a 4. ročníku sa vykonáva na rôznych pracoviskách, firmách.

    Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 

    odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, bankovníctva, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, spoločenskej a sociálnej komunikácie, práva, marketingu, hospodárskej geografie, tovaroznalectva a sveta práce.

    V oblasti praktickej prípravy žiaci získavajú praktické zručnosti v cvičeniach z aplikovanej informatiky, hospodárskej korešpondencie a najnovšie sme zaradili na základe súčasných  požiadaviek trhu na trhu  aj nové predmety: digitálny marketing a digitálny dizajn.

    Dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

     Absolvent štvorročného študijného odboru-obchodná akadémia po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelávania ISCED 3A.

    Je to stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie nielen základných bankových činností   v komerčných bankách, ale aj ekonomických činností v rôznych oblastiach podnikateľského aj nepodnikateľského sektora.

    Absolvent získa schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch – prvým je anglický jazyk, druhým je nemecký jazyk.

    Obchodná akadémia má v tomto odbore dlhodobú tradíciu, kvalifikovaných učiteľov a výborné výsledky, podpora je zo strany bánk a absolvent po ukončení štúdia sa môže uplatniť v oblastí finančníctva, bankovníctva, v podnikateľskej sfére, v oblasti marketingu a je schopný vykonávať kvalifikované asistentské a korešpondenčné práce

     

     

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje