• K 19.10. 2022 bol ustanovený ŠKOLSKÝ PARLAMENT Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava.

   • Školský parlament Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava (ďalej len "ŠP") reprezentuje žiakov školy, zastupuje ich záujmy. Vyjadruje sa k dôležitým otázkam výchovy a vzdelávania, podáva návrhy k opatreniam školy, návrhy na školské a mimoškolské podujatia, ktoré zároveň organizuje. Komunikuje s vedením školy v záujme riešenia problémov a sťažností žiakov, predkladá svoje stanoviská.

    ŠP má 7 členov, ktorí sú volení žiakmi školy v tajnom hlasovaní, pričom o členstve v ŠP sa môže uchádzať ktorýkoľvek žiak školy. Funkčné obdobie členov ŠP je max. 12 mesiacov.  Činnosť ŠP koordinuje pedagóg (pedagógovia).  Pre šk. rok 2023/24 riaditeľka školy poverila touto činnosťou Mgr. Miroslavu Adamovú a PaedDr. Ronalda Pódu.

    ŠP pravidelne zasadá  2 x do mesiaca, prípadne operatívne, za účasti koordinátora. Zasadnutia ŠP sú verejné, môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek žiak školy, pedagóg alebo vedenie školy. ŠP sa riadi svojim Štatútom