• PREDMETOVÉ KOMISIE V ŠK. ROKU 2022/23: 

    1. PK všeobecno – vzdelávacích a iných  predmetov (MAT, APM, INF, DEJ, OBN, ETV, NAV, GEG,  HOG, BIO, ADK, CAK), vedúca PK: Mgr. Ingrid Legiňová
    1. PK   PČOZ - praktickej časti odbornej zložky  (ÚČT, CVU, EKC, API, HOS), vedúca PK: Ing. Danica Krajňáková
    1. PK  TČOZ - teoretickej časti odbornej zložky  (EKN, BAN, CBA, SBV, CFA, PRN, KMM, SEE, PRA, TVZ, ZCU, SBW, DGR, DGZ, CDA, DAN), vedúci PK: Ing. Viliam Tupý
    1. PK anglického jazyka (ANJ, JOD, KAJ) vedúca PK: Mgr. Katarína Sotirakis, MBA
    2. PK slovenského jazyka (SJL) vedúca PK: Mgr. Karolína Vlašičová
    1. PK nemeckého jazyka (NEJ, NJ1, NJ2, NJK), vedúca PK: Mgr. Petra Murgáčová
    1. PK telesnej výchovy (TSV), vedúci PK: Mgr. Marcel Tinka

          7. PK rakúski lektori (POE, TDJ, ADK r, CVU r, API r, KNJ), vedúci PK: Mag. Gerhard Ullram

    Výchovná poradkyňa: PaedDr. Miriam Lazanová

    Koordinátor drogových závislostí: PaedDr. Miriam Lazanová

    Koordinátor školského parlamentu: Mgr. Matej Crkoň, Mgr. Miroslava Adamová

    Predmetové komisie plnia riadiacu, organizačnú, kontrolnú, hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Zasadajú podľa plánov práce, riešia metodické problémy, prípravu žiakov na súťaže, inováciu obsahu učiva, prípravu materiálov a podkladov pre maturitné skúšky. Sú poradným orgánom riaditeľky školy.