• PREDMETOVÉ KOMISIE V ŠK. ROKU 2023/24: 

    1. PK všeobecno – vzdelávacích a iných  predmetov (SJL, MAT, APM, INF, DEJ, OBN, ETV, NAV, GEG,  HOG, BIO), vedúca PK: Mgr. Tatiana Lacková
    1. PK   PČOZ - praktickej časti odbornej zložky  (ÚČT, CVU, EKC, API, HOS, ADK), vedúca PK: Ing. Ľuboslava Nemcová
    1. PK  TČOZ - teoretickej časti odbornej zložky  (EKN, CFA, PRN, KMM, SEE, PRA, TVZ, ZCU, SBW, DGR, DGZ, CDA, DAN), vedúci PK: Ing. Viliam Tupý
    1. PK anglického jazyka (ANJ, JOD, KAJ) vedúca PK: Mgr. Katarína Sotirakis, MBA
    2. PK nemeckého jazyka (NEJ, NJ1, NJ2, NJK, NJP, KNJ), vedúca PK: PaedDr. Miriam Lazanová
    3. PK telesnej výchovy (TSV), vedúci PK: Mgr. Marcel Tinka

          7. PK rakúski lektori (POE, TDJ, ADK r, API r), vedúci PK: Mag. Gerhard Ullram

    Výchovná poradkyňa: PaedDr. Miriam Lazanová

    Koordinátor drogových závislostí: PaedDr. Miriam Lazanová

    Koordinátor školského parlamentu: Mgr. Miroslava Adamová, PaedDr. Ronald Póda

    Koorinátor projektov: Ing. Lýdia Henteková

    Predmetové komisie plnia riadiacu, organizačnú, kontrolnú, hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Zasadajú podľa plánov práce, riešia metodické problémy, prípravu žiakov na súťaže, inováciu obsahu učiva, prípravu materiálov a podkladov pre maturitné skúšky. Sú poradným orgánom riaditeľky školy.