• V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý študent požiada kmeňovú školu o uvoľnenie na štúdium v zahraničí, má podľa Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008 Z.z. § 25 nasledujúce podmienky a povinnosti:

     

    1. Výber zahraničnej školy

    Zahraničná škola musí poskytnúť žiakovi štúdium takých predmetov, ktoré by žiak študoval na našej škole v danom školskom roku (zákon umožňuje vykonať najviac 3 rozdielové skúšky).

    V prípade, že zahraničná škola je iného zamerania, žiak musí po príchode opakovať ročník, ktorý v zahraničí absolvoval.

     

    2. Žiadosť o uvoľnenie na štúdium v zahraničí a spolupráca s kmeňovou školou

    Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak predkladá riaditeľovi strednej školy žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí. V žiadosti zákonný zástupca alebo plnoletý žiak uvedie:

    - meno, priezvisko a bydlisko žiaka

    - rodné číslo žiaka

    - adresu bydliska v zahraničí

    - názov a adresu školy v zahraničí

    Riaditeľ strednej školy vydáva rozhodnutie o povolení štúdia v zahraničí (§ 23 písm. b). Zákonný zástupca do 15 dní od nástupu žiaka do zahraničnej školy informuje kmeňovú školu o zahájení štúdia v zahraničí. Zákonný zástupca doručí kmeňovej škole učebné plány a učebné osnovy zo zahraničnej školy (najneskôr do 15. mája), aby na základe týchto pedagogických dokumentov riaditeľ strednej školy mohol určiť predmety, z ktorých žiak bude konať rozdielové skúšky (max. 3).

     

    3. Rozdielové skúšky

    Zákonný zástupca po návrate svojho dieťaťa zo zahraničia predloží vysvedčenie o štúdiu v zahraničí. Vysvedčenie má obsahovať potvrdenie o úspešnom ukončení štúdia v danom ročníku (zodpovedajúcom ročníku štúdia v kmeňovej škole) a postupe do vyššieho ročníka. Ak vysvedčenie neobsahuje formuláciu o postupe do vyššieho ročníka, zákonný zástupca je povinný predložiť aj takéto potvrdenie zo zahraničnej školy.

    Žiak vykoná rozdielové skúšky (§ 23 písm. b) a c)). Úspešné vykonanie rozdielových skúšok je podmienkou postupu do vyššieho ročníka na kmeňovej škole. Rozdielové skúšky sú komisionálne.

    Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky podľa § 57 a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.

     

    4. Prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice

    Posúdenie štúdia v zahraničí, jeho uznanie za absolvovanie príslušného ročníka strednej školy v SR a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice, zabezpečuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Prevod známok je dôležitý predovšetkým z dôvodu, že známky sa uvádzajú aj na prihláškach na štúdium na vysokej škole, ďalej sa zohľadňujú aj pri konaní maturitnej skúšky.

    www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-zo-zahranicia/