• 2. kolo prijímacieho konania

          • Riaditeľka Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava  v súlade s § 66 ods. 6  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kola prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023 na neobsadené miesta v študijnom odbore 6317 Obchodná akadémia  (4- ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka) a v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium v nemeckom jazyku  (5- ročné štúdium). Termín konania prijímacích skúšok je 21.6.2022. Kritériá pre prijímacie konanie (okrem termínu konania  prijímacieho konania) sú totožné ako pre 1. kolo prijímacieho konania.